Dictamens. Legalitat urbanística aplicable

 

 

 

 

 

 

La vulneració de l'ordenament urbanístic es produeix tant mitjançant actuacions sense llicència com amb actuacions que no s'ajusten a ella.

 

La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d'exercici preceptiu. L'exercici d'aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i la resolució d'un procediment, o de més d'un, que tenen per objecte, conjuntament o de manera separada, l'adopció de les mesures següents:

 

- La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic.

- La imposició de sancions

- La determinació dels danys i els perjudicis causats.

pèrits arquitectes