Dictamens. Gestió del planejament

 

 

Jutges i advocats s'enfronten en aquest camp a un coplex i canviant marc legislatiu, amb contínues interpretacions jurisprudencials, que només un equip expert de pèrits pot desentrallar.

 

REGULACIÓ CATALANA

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Text Refós de la Llei d'Urbanisme 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol. Reglament de la Llei d'Urbanisme    

- Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística            

- Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics   

- Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives    

- Decret 80/2009, de 19 de maig, del règim jurídic dels habitatges per a fer efectiu el dret de reallotjament   

- Decret legislatiu1/2010, de 3 d'agost. Text Refós de la Llei d'Urbanisme

 

REGULACIÓ ESTATAL

- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl  

- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. Text Refós de la Llei del sòl       

- Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol. Normes complementàries al Reglament d'execució Llei hipotecària 

- Ordre ECO 805/2003, de 27 de març (valoracions)

 

pèrits arquitectes